Dravci

30. dubna 2019
Ob?anské sdružení ORNITA pro nás p?ipravilo program o dravcích, kte?í žijí kolem nás. Dozv?d?li jsme se mnohé o jejich život?, o potížích, které v našem sv?t? zažívají, jak m?žeme pomoci. S n?kterými jsme m?li tu ?est se osobn? seznámit :-).
Fotografie