dv
Naše škola je zapojena do projektu "Dopravní výchova interaktivn?"
podpo?eného z Opera?ního programu Vzd?lávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 (registra?ní ?íslo CZ.1.07/1.1.14/02.0017) s celkovým rozpo?tem projektu 3 385 109, 46 K?, který realizuje firma SIMOPT s.r.o.

 

Hlavní cílem projektu je vytvo?ení nového interaktivního vzd?lávacího programu pro strukturované za?azení dopravní výchovy do školních vzd?lávacích program? v rámci oblastí RVP ZV ?lov?k a jeho sv?t na 1. stupni ZŠ a ?lov?k a zdraví na 2. stupni ZŠ.

 

Klí?ovými aktivitami projektu jsou podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za?ízení

a zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i u?itele, a to i mimo vyu?ování.

 

Základní informace

Název projektu:           Dopravní výchova interaktivn?

Realizátor projektu:    SIMOPT,s.r.o., Tábor

Registra?ní ?íslo:        CZ.1.07/1.1.14/02.0017

Prioritní osa:               1 Po?áte?ní vzd?lávání

Oblast podpory:          1.1 Zvyšování kvality ve vzd?lávání

Realizace:                   2. 9. 2013 – 31. 12. 2014

Celková výše dotace:             3 385 109,46 K?

z ESF:                         2 877 343,04 K?

ze státního rozpo?tu:     507 776,42 K?

Více informací o projektu:www.jihocesi-bezpecne-na-cestach.cz