Organiza?ní ?ád

Církevní základní školy ORBIS-PICTUS

Bud?jovická 825 Tábor 390 02

 

 

?lánek 1

Úvodní ustanovení

 

  1. Z?izovatel školy je ?ímskokatolická farnost Tábor.
  2. Právní forma: školská právnická osoba (dále jen „ŠPO“).
  3. Hlavní ?innost je výchova a vzd?lání žák? v rámci základního vzd?lávání.
 

 

?lánek 2

?editel školy

 

1.       Statutárním orgánem školy je ?editel.

2.       Povinnosti a oprávn?ní ?editele se ?ídí zákonem, tímto organiza?ním ?ádem a z?izovací listinou školy.

3.       ?editel je oprávn?n:

a)    vystupovat samostatn? jako statutární orgán za školu ve všech v?cech soukromého i ve?ejného práva, pokud není dále stanoveno jinak,

b)   vydávat vnit?ní normy ?ízení, pokud tuto pravomoc nemá jiný orgán školy,

c)    ?init úkony ke spln?ní úkol? uložených škole orgány ve?ejné moci,

d)   schvalovat interní plány a ?ídit ?innost zam?stnanc?,

e)   jednat v postavení zam?stnavatele ve všech pracovn?právní v?cech vyplývajících ze zákoníku práce, ostatních pracovn?právních p?edpis? a z ve?ejnoprávních p?edpis? týkající se zam?stnávání,

f)     jmenovat a odvolávat ostatní vedoucí zam?stnance,

g)    ?init samostatn? právní jednání za školu, pokud školský zákon nebo z?izovací listina školy nestanoví, že tato právní jednání ?iní jiný orgán. Právní jednání, ke kterým je pot?eba souhlasu rady školské právnické osoby, ?iní ?editel teprve poté, kdy je mu takový souhlas ud?len,

h)   hospoda?it odpov?dn? s majetkem školy.

4.       ?editel dále:

a)    vede veškerou agendu a evidenci písemností dle Spisového ?ádu,

b)   jsou mu pod?ízeny všechny organiza?ní útvary spole?nosti,

c)    odpovídá za bezporuchový chod provozní ?ásti školy, zabezpe?ení dobrého technického stavu budovy a za?ízení a ostrahu objektu,

d)   zajiš?uje b?žnou údržbu, úklid a opravy, odpovídá za dodržování bezpe?nostních a protipožárních p?edpis?,

e)   dbá na hospodárné využívání energie,

f)     plná další úkoly stanovené zákonem nebo z?izovací listinou.

5.       K zajišt?ní ?innosti spole?nosti vydává p?íkazy, které jsou závazné pro všechny zam?stnance.

6.       Tímto ustanovením nejsou dot?eny pravomoci ?editele jako správního ú?adu, stejn? jako další pravomoci vyplývající ze školského zákona, pop?. dalších zákon?, p?i kterých má ?editel postavení orgánu ve?ejné moci.

 

?lánek 3

Vztah ?editele k rad? školské právnické osoby

 

1.       ?editel školy:

a)    pravideln? informuje radu školské právnické osoby (dále jen „rada ŠPO“) o hospoda?ení školy, o jejích p?íjmech a výdajích,

b)   p?edkládá rad? ŠPO pot?ebné listiny, které vyžadují její p?edchozí souhlas nebo které rada ŠPO k návrhu ?editele schvaluje.

2.       Za ú?elem kontroly hospoda?ení má rada ŠPO právo:

a)    nahlížet do všech ú?etních doklad?, v?etn? bankovních výpis? školy,

b)   kontrolovat na míst? samém zp?sob hospoda?ení s majetkem s majetkem,

c)    vyžadovat si vyjád?ení od zam?stnanc? školy, pop?. dalších osob údaje pot?ebné k pln?ní povinností sub a) a b).

3.       Pokud zákoník práce nebo jiný pracovn?právní p?edpis stanoví ?editeli právo ?i povinnost, o které má rozhodnout zam?stnavatel, p?ísluší tato pravomoc rad? ŠPO.

 

?lánek 4

Další vedoucí zam?stnanci školy

 

1.       Není-li stanoveno jinak, má ?editel práva a povinnosti vedoucího zam?stnance.

2.       ?editel svým rozhodnutím jmenuje a odvolává další vedoucí zam?stnance.

3.       Dalšími vedoucím zam?stnanci jsou:

a)    zástupce ?editele školy,

b)   vedoucí školní družiny a vedoucí školního klubu,

c)    vedoucí ad hoc.

4.       Další vedoucí zam?stnanci mají toto postavení jen ve vztahu k t?m zam?stnanc?m, kte?í jsou podle nápln? práce za?azeni na pat?i?ný úsek, resp. byli ur?eni k pln?ní pracovních úkol? pro jednotlivou školní akci.

5.       Vedoucího ad hoc ur?uje ?editel školy na ?asov? omezenou dobu v souvislosti s pln?ním pracovních povinností p?i jednotlivé školní akci (školní výlet, pobyt na horách, letní pobyt etc.). Vedoucí zam?stnanec ad hoc má práva a povinnosti vedoucího zam?stnance dle zákoníku práce a odpovídá ?editeli školy za pr?b?h jednotlivé školní akce, její naplánování, organizaci a vyú?tování.

 

?lánek 5

Zástupce ?editele školy

 

1.       Zástupce ?editele školy v dob? nep?ítomnosti ?editele školy:

a)    ?iní jednotlivé úkony p?i vnit?ním ?ízení školy a p?ímo ?ídí pedagogický úsek,

b)   ?iní jednotlivé úkony ve správním ?ízení. Za tím ú?elem je oprávn?n podepisovat jednotlivé listiny, ?i rozhodnutí, která jsou ve správním ?ízení vydávána s ozna?ením, že takovou listinu vydal jako zástupce ?editele,

c)    jedná za školu s orgány ve?ejné moci.

2.       Úkony uvedené v odst. 1 písm. b) a c) ?iní zástupce ?editele v p?ípadech, která nesnesou odkladu. Jakmile je to možné, informuje o jednotlivých krocích ?editele školy.

3.       Zástupce ?editele školy není oprávn?n právn? jednat za školu (v?etn? pracovn?právních vztah?), pokud ho tím ?editel výslovn? písemn? nezmocnil.

4.       ?editel školy m?že zmocnit zástupce ?editele k trvalému provád?ní jednotlivých ?inností uvedených v odst. 1.

 

 

?lánek 6

Organiza?ní uspo?ádání školy

 

1.       Škola se ?lení na provozní a pedagogický úsek.

2.       Sou?ástí provozního úseku je dále požární preventista, pov??enec pro ochranu osobních údaj?, správce po?íta?ové sít?, technická údržba školy a úklid.

3.       Sou?ástí pedagogického úseku jsou ICT koordinátor, metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce a metodik I. a II. stupn?. Jednotlivé pedagogy do t?chto funkcí jmenuje a odvolává ?editel školy.

4.       Jako poradní orgány ?editele p?sobí v pedagogickém úseku výchovná komise a pedagogická rada. Není-li ur?eno jinak, p?edsedá komisi i rad? ?editel školy.

 

?lánek 7

Majetek školy

 

1.       ?editel odpovídá za celkový chod školy, za ?ádné hospoda?ení se sv??eným majetkem a za jeho ochranu.

2.       Jednotliví zam?stnanci odpovídají za majetek školy, který je jim sv??en k pln?ní pracovních úkol?.

3.       Za kmenovou u?ebnu odpovídá pov??ený u?itel.

4.       Za školní družinu a její za?ízení zodpovídá vedoucí vychovatel. Za odbornou u?ebnu (malírna, u?ebna chemie a fyziky, po?íta?ová u?ebna) odpovídá pov??ený u?itel.

5.       Za školní zahradu zodpovídá vedoucí vychovatel školního klubu.

6.       Za další místnosti školy (sklad u?ebnic, sborovna) odpovídá pov??ený zam?stnanec provozního úseku.

 

?lánek 8

Zvláštní ujednání o nakládání s ú?ty školy

 

?editel m?že pov??it dalšího zam?stnance školy, aby nakládal s prost?edky na ú?tech školy. P?itom je povinen zajistit pr?b?žnou kontrolu provád?ných p?íkaz? a inkas.

 

 

?lánek 9

Obecná ustanovení o nakládání s majetkem

 

1.       Všichni zam?stnanci školy jsou povinni nakládat s majetkem školy hospodárn? a šetrn?, zárove? jsou povinni u?init bezodkladná opat?ení k tomu, aby hodnota majetku nebyla snižována. Jakékoliv závady majetku a nedostatky hlásí bezodkladn? ?editeli školy.

2.       ?editel školy zajistí, aby všichni zam?stnanci školy, kterým jsou sv??eny k ochran? hodnoty k vyú?tování, v?etn? všech zam?stnanc?, kte?í mají p?ístup k ú?tu, m?li se školou uzav?enu dohodu o odpov?dnosti za sv??ené hodnoty.

 

?lánek 10

Úkoly provozního úseku

 

1.       Provozní úsek

a)      vede ú?etnictví a mzdovou agendu,

b)      zodpovídá za dodržování ú?etních, da?ových a mzdových p?edpis?,

c)       vede veškerou ú?etnictví evidenci v souladu s p?íslušnými p?edpisy,

d)      zpracovává a proplácí došlé faktury a veškeré hotovostní platby podle doklad?, které jí byly p?edány,

e)      odpovídá za správné a v?asné uhrazení všech závazk?,

f)       zpracovává ú?etní uzáv?rku a da?ové p?iznání za zda?ovací období a p?ipravuje zpracované období pro kontrolu auditora,

g)      vede evidenci všech dar? a v ?ádných termínech odevzdává da?ové p?iznání k dani darovací,

h)      vede evidenci sociálního fondu,

i)        zpracovává a zajiš?uje správnost statistických výkaz?,

j)        sestavuje návrh rozpo?tu pro výro?ní zprávu a další ekonomické kalkulace d?ležité pro ?ádné hospoda?ení spole?nosti a její další vývoj,

k)      zpracovává ro?ní vyú?tování státních dotací v?etn? dotací na integrované žáky a další související vyú?tování,

l)        zajiš?uje v daných termínech inventarizaci ve spolupráci s ostatními zam?stnanci,

m)    zpracovává mzdovou agendu, p?ipravuje podklady pro kontroly orgán? ve?ejné moci a t?chto kontrol se také zú?ast?uje, pokud si toto právo nevyhradil ?editel školy,

n)      odpovídá za dodržování GDPR,

o)      plní úkoly na úseku nemocenského pojišt?ní, požární ochrany a bezpe?nosti práce.

2.       ?innost provozního úseku provádí ?editel, zam?stnanec za?azený do tohoto úseku nebo je vykonávána a provád?na externí službou (externí ú?etní, pop?. externí mzdový ú?etní).

 

 

?lánek 11

Zásady ?ízení

 

1.       ?editel a všichni zam?stnanci jsou v rozsahu své p?sobnosti odpov?dni za v?asné a ?ádné pln?ní povinností a pracovních úkol? a za dodržování vnit?ních norem školy.

2.       Práva a povinnosti zam?stnanc? a vedoucích zam?stnanc? stanoví zákoník práce.

3.       Zam?stnanci jsou povinni plnit pracovní úkoly uložené ?editelem nebo vedoucím zam?stnancem na základ? ústního jednání, pokynu, porady a podávat zprávy o jejich pln?ní podle povahy úkolu.

 

 

?lánek 12

Záv?re?ná ustanovení

 

1.       Tento organiza?ní ?ád vstupuje v ú?innost dnem 1.9.2019.

2.       Zm?nu nebo zrušení tohoto organiza?ního ?ádu schvaluje rada ŠPO

3.       Tento organiza?ní ?ád se zve?ej?uje na webových stránkách školy.

 

V Tábo?e dne 3.6.2019

 

 

 

rada ŠPO