Projektový den: Potoky a řeky

Na svátek sv. Medarda proběhl další projektový den s názvem Potoky a řeky. Cílem bylo seznámit žáky netradičním způsobem se sladkovodními ekosystémy a vodním hospodářstvím v naší zemi. Velká část práce se odehrávala v terénu při zkoumání životního prostředí souvisejícího s tekoucími i stojatými vodami. Zde také docházelo k odběru vzorků rostlin a živočichů, které jsme pak odpoledne ve škole určovali podle klíče a atlasu.

Žáci prvního stupně zkoumali ekosystém vodní nádrže Jordán a řeky Lužnice. Čtvrťáci dokonce podnikli v okolí Tismenického potoka záchrannou akci na pomoc uvězněnému rybímu plůdku kaprů a štik v loužích pod Jordánskou hrází. Třetí třída si k projektovému vyučování našla malý lesní potůček pramenící pod Větrovy a žáci při své práci prošli jeho ekosystém až k ústí do řeky Lužnice.

Žáci druhého stupně začali svůj projektový den podrobným zkoumáním ekosystému rybníka Komora v Sezimově Ústí. Vědecká práce žáky tak zaujala, že k plánovanému odběru vzorků na březích řeky Lužnice již zbylo jen velmi málo času. V poledne pak navštívili čistírnu odpadních vod Na Mělkých, kde se díky fundovanému průvodci VAK dověděli o zdrojích pitné vody pro město Tábor a prošli jednotlivé stupně čištění odpadní vody. Odpoledne následovala cesta do školy, kde došlo k určování vzorků živočichů a rostlin, mikroskopování drobného planktonu a celkovému vyhodnocení společné práce.

Dokumentační fotografie z práce žáků druhého stupně.