Projektový den – Tábor v proměnách času

Ve středu 21. února 2007 proběhl v CZŠ Orbis – Pictus celoškolní projektový den s názvem „Tábor v proměnách času“.

Cílem bylo seznámit žáky s historií města, současným děním i s plány do budoucna.

Značná pozornost byla věnovaná rozvíjení vzájemné spolupráce mezi mladšími a staršími žáky. Za tímto účelem byli žáci 5. až 9. třídy rozčleněni do jednotlivých tematických skupin. Žáci 1. až 4. třídy pracovali ve skupinách pod vedením svých třídních učitelek

Tematické skupiny měly tato zaměření:

1. skupina - Městský úřad v Táboře
2. skupina - Husitské muzeum Tábor (STŘEDOVĚKÉ PODZEMÍ)
3. skupina - Husitské muzeum Tábor (STÁLÁ EXPOZICE)
4. skupina – Divadlo Oskara Nedbala

Rádi bychom i touto cestou ještě jednou poděkovali paní místostarostce Mgr. Zuzaně Pečmanové, panu řediteli Husitského muzea v Táboře panu PhDr. Miloši Drdovi a panu řediteli táborského divadla Mgr. Karlu Daňhelovi, kteří nám ochotně vstup do těchto velmi zajímavých prostor umožnili. Zároveň velmi děkujeme průvodkyním muzea i paní Novákové z divadla.

V projektu jsme se zaměřili na posílení komunikativních dovedností žáků. Žáci sami formulovali otázky, v rámci ankety se dotazovali kolemjdoucích spoluobčanů na aktuální situaci ve městě, hovořili s paní místostarostkou.

Při celém projektu byly použity metody kritického myšlení. Při evokaci bylo využito brainstormingu a pětilístku. Získané poznatky byly zpracovávány žáky formou myšlenkových map. Závěrečnou prezentaci uvedl a zakončil husitský chorál „Ktož jsú boží bojovníci“. Jednotlivé pracovní skupiny zde informovaly své spolužáky o získaných poznatcích.

V dalších hodinách navázala na celoškolní projekt také školní družina s vychovatelkami. Děti namalovaly obrázky, ve kterých vyjádřily své nové a zajímavé prožitky. Následující odpolední vycházku všichni společně zaměřili na táborské kašny (Křižíkovo náměstí a Tržní náměstí).

Projektový den – Tábor v proměnách času