Projektový den: Procházka staletími

Chodíte rádi na procházky? Pokud ano, pak přijměte naše pozvání. Společně se žáky CZŠ Orbis Pictus a jejich učiteli se vypravíme za našimi předky do historie.

Měli v dřívějších dobách lidé stejné starosti, jako máme my dnes? Zajímali se o módu, soudobou techniku, v jakém prostředí žili? Do jaké míry mohli ovlivňo- vat politické dění? Jaký byl životní styl jednotlivých vrstev společnosti? Takovéto i mnohé další otázky si kladli žáci na začátku projektu.

Žáci prvního stupně zaměřili svou pozornost zejména na rozdíly mezi jednotlivými stavebními styly: románským slohem, gotikou, renesancí a barokem. Děti z první a druhé třídy se soustředily na dějiny Tábora a na historické budovy ve městě. Všímaly si typických znaků jednotlivých stylů a pokoušely se je vystihnout při kresbě domů. Žáci ze třetí a čtvrté třídy pracovali s fotografiemi staveb z celé České republiky, vytvářeli modely typických staveb pro dané architektonické slohy. Pátá třída se rozhodla blíže prozkoumat antiku a vypracovat portfolio.

Žáci druhého stupně zpracovávali období dějin od románského slohu po baroko. V rámci svých kmenových tříd byli rozděleni do skupin. Dívky se věnovaly módě, životnímu stylu jednotlivých vrstev společnosti, architektuře, malířství a sochařství. Chlapci se zajímali o významné osobnosti, události, bitvy, zbraně. Během dne přibývaly stránky do portfolia, které žáci vytvářeli a které bude následně využíváno v dalších hodinách jako učební pomůcka.

Žáci druhého stupně by si měli z projektového dne odnést ucelenější pohled na jednotlivá období dějin. Měli by si uvědomit, že v každé době žijí především lidé. Zatímco my se dnes mnohdy díváme na hrady, zámky, chrámy jako na historické památkové objekty, pro naše předky to byly jejich domovy, místa vzájemného setkávání se.

Žáci celé školy měli možnost si zahrát na renesanční umělce. Nakreslili sgrafita, která vyzdobila vstupní halu školy. Každá originální práce se tak stala součástí jednoho celku. A právě zde můžeme naši procházku staletími ukončit.


Fotografie z projektového dne: Procházka staletími